محصولات ما

محصول شـرکت رهیاب کیفیت و فناوری ، نمد الیاف شـیشـه (مت سوزنی) می باشد .
خط تولید این کارخـانه ، قـادر به تولـید نهایی با حداکثر عرض 2040 میلیمتر و تراکم 100 تا 900
گرم بر متر مربع و با ظرفیت تولید بیش از 4000 تن در سال می باشد .
محصـولات تولیـدی این شـرکت با نام تجـاری " تمـاشـا " در بسـته بنـدی هـای نایلـونی و
کارتنـی به بازار مصــرف عرضـه می گـردد . این شـرکت با بکارگیـری تجهـیزات کــنترل کیفی
مدرن ، محصولی قابل رقابت با نمونه های خارجی را به بازار ارائه می دهد .

مواد اولیه

کیفیت محصول نمد الیاف شیشه تابعی از خصوصیات کمی و کیفی مواد اولیه مصرفی در تولید آن
است . از این رو ، دقت در انتخاب و کنترل مشخصات فنی این مواد از سوی واحد کنتـرل کیفـی
شرکت اعمـال می گـردد . مـواد اصلـی تولیـد ، خامه یا نخ الیـاف شـیشـه (Roving) و چسب
(Binder) می باشد.
انواع الیاف شـیشـه مـورد مصرف در محصولات تمـاشـا با توجه به نیاز مشـتریان ، از معتـبرترین
تأمیـن کنندگان خارجـی نظیر شرکت بین المللی CTG ، JUSHI و CYS تأمـین و در تولیدات کارخانه
به کار گرفته می شود .
دو نوع بایندر پودری و امولسـیون در تولید نمـد الیاف شـیشه مورد استفاده قرار می گیرد . تکنولوژی
تولید تماشا ، بر اساس نیاز و سفارش مشتریان قادر به تولید محصول با استفاده از این دو نوع چسب
می باشد .
با توجه به تأثیر بسـزای این افزودنی در کیفیت و نوع محصول ، نهـایت دقت در تأمین و نگهـداری و
مصـرف آن از سـوی واحـد کنترل کیفیت مواد و محصول در کارخانه صورت می پذیرد .

مشخصات فنی محصول

TITELS
SPECIFICATIONS
Roving Type
E- Glass, C-Glass, ECR-Glass
Length of Strand (mm)
50
Sizing
Silane
Type of Binder
Polyester Powder & Polyseter Emulsion
Compatible Resins
Unsaturated polyester, Vinyl ester & Epoxy Resin
Density (g/m²)
100-900 (Test Source: ISO - 3374)
Width (mm)
≤ 2040
Roll Weight (kg)
30 - 60
LOI (%)
3-5 (Test Source: ISO - 1887)
Moisture Content (%)
< 0.20 (Test Source: ISO - 3344)
Brekage Strength (N/tex)
≥ 90