درباره ما

شـرکت رهـیاب کیـفیـت و فنـاوری (سهامی خاص) در سال 1387 کارخانه تولید محصولات الیاف شیشه را با ظرفیت تولید بیش
از 4000 تن انواع مت سوزنی احداث نمود.
کارخـانه تولیـد محصـولات الیـاف شـیشـه شرکت رهیـاب با بهـره گیری از تکـنولـوژی روز و بکـارگیـری کادر مجـرب در زمینه های
تولید ، کنترل کیفی ، بازاریابی و فروش ، محصـولات خود را با نام تجاری " تماشا " به بازار عرضه می نماید.
دقت و یکنواختی بالای توزیع الیاف در محصول تولیدی ، انعطاف پذیری ، سطح اتوماسیون مـناسـب ، بکـارگـیری مــواد اولـیه
مـرغـوب در تـولـید از جـمـله مزایای محـصـولات تمـاشـا می باشد
این شـرکت با شناسایی ضـرورت و اهمیت کاربـرد این محصـول در صـنایع در حـال رشـد و توسـعـه کشـور ، تـلاش خـود را برای
همسـویی ، ترغـیب و تشـویق تولـید و مصـرف ایــن محــصــول آغــاز نـمــوده و امـیـدوار اسـت بـا گسـتـرش صــنایع
پایـیـن دســتـی ، شـاهد استفاده روزافــزون صـنایع مخـتلف از مـزایای بی بدیل این محصول در عرصه های گوناگون باشد .

اعضای اصلی

سعیدرضا قادری
رئیس هیئت مدیره
نیما اسحاق پور
عضو هیئت مدیره
طه حسین قادری
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل